Till skillnad från insättningsgarantin som gäller konton, omfattar investerarskyddet värdepapper som t ex aktier och obligationer och i vissa fall fondandelar. Även olika typer av derivat täcks in av investerarskyddet. Investerarskyddet, som infördes i Sverige 1999, hanteras av Riksgälden och är till för att skydda dig som investerare i det fall institutet som handhar dina värdepapper skulle gå i konkurs. Investerarskyddet omfattar såväl företag som privatpersoner som innehar värdepapper hos anslutna institut. Ett institut kan ansluta sig till investerarskyddet när det fått tillstånd av Finansinspektionen att erbjuda investeringstjänster och betalar då en avgift till Riksgälden. Det finns dock inget krav på att t ex en bank som tillhandahåller investeringstjänster måste gå med i investerarskyddet. Men det kan vara ett bra konkurrensmedel för banken att kunna erbjuda en extra trygghet för sina kunder.

Kan bli fel

Normalt sett ska de institut som hanterar värdepapper hålla investerarnas pengar åtskilda från sina egna, vilket innebär att du som kund får ut din investering direkt om företaget skulle bli försatt i konkurs. Ibland kan dock en situation uppstå när en bank eller ett värdepappersbolag går i konkurs, där det inte går att avgöra vilka tillgångar som tillhör institutet och vilka som tillhör investerarna. Detta kan bero på att ett brott begåtts, alternativt rent slarv eller annan bristfällig hantering.

Oavsett vad som orsakat oredan kan du som investerare i detta fall ha möjlighet att få kompensation för ditt förlorade innehav av värdepapper hos konkursföretaget. När detta sker kommer du att bli kontaktad av Riksgälden och få information om din rätt att begära ersättning via investerarskyddet. Den betalas dock – till skillnad från när det gäller insättningsgarantin – inte ut automatiskt. För att du ska ha en chans att få ut din ersättning måste du inom ett år från det att företaget sattes i konkurs göra en formell begäran hos Riksgälden. Riksgälden kommer då att göra en utredning för att avgöra om du har rätt till ersättningen. Detta kan ibland ta lite tid, men – under förutsättning att beslutet är till din fördel – får du normalt sett dina pengar utbetalda senast två veckor efter det att Riksgälden har fattat sitt beslut.

Baserat på marknadsskyddet

Den summa du får ut via investerarskyddet är baserad på det marknadsvärde ditt värdepapper hade den dagen företaget försattes i konkurs. Skulle värdepappret ha gått ner i värde sedan du skaffade det, får du med andra ord inte ersättning för mellanskillnaden.

Via investerarskyddet kan du som privatperson få ut maximalt 250 000 kronor per institut. Skulle du ha en värdepappersdepå tillsammans med en eller flera andra personer räknas ersättningssumman dock per person. Även de pengar du har betalt till institutet för att de tillhandahåller själva tjänsten att hantera dina värdepapper räknas in i investerarskyddet.

Undantagsfall

När det gäller fonder är det bara i undantagsfall som investerarskyddet behöver åberopas. Om t ex en bank agerar fondförvaltare åt dig innebär det att banken har köpt fondandelar i sitt eget namn, men för din räkning. Själva fondandelarna förvaras dock av en annan instans – ett så kallat förvaringsinstitut. Precis som när det gäller andra värdepapper, ska de både förvaringsinstitutet och banken som förvaltar dina fondandelar hålla dem separata från sina egna medel. Därför kan du som fondsparare vara relativt säker på att få ut dina pengar om något av företagen skulle gå i konkurs. Men om du trots allt inte skulle få loss dina pengar pga administrativa bristfälligheter hos konkursföretaget kan investerarskyddet träda in. Dock gäller inte investerarskyddet om det företag som gett ut själva värdepappret skulle gå i konkurs.

Sidan uppdaterades 08 september, 2014