En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om försäkringstagaren råkar ut för en olycka. De flesta olycksfallsförsäkringar går att teckna från 0 års ålder till 60 års ålder, men det finns undantag beroende på försäkringsbolag.

De mest förekommande olycksfallsförsäkringarna ersätter olycksfall som gör att du får en bestående funktionsnedsättning eller en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga. Ersättningsbeloppets storlek avgörs av invaliditetsgraden, vilket fastställs av läkare. Självrisk utgår ej. Många försäkringsbolag betalar även ut ersättning för tandskador, ärr, rehabilitering, krisbehandling, resekostnader, läkemedelskostnader mm.

Vissa olycksfallsförsäkringar slutar att gälla efter 65 års ålder eller får begränsningar. Några övergår i seniorolycksfallsförsäkringar med nya förändrade villkor. När du skall ansöka om en olycksfallsförsäkring behöver du fylla i en hälsodeklaration.

Anställningsavtal och fackliga avtal innehåller ofta någon sorts olycksfallsförsäkring vilket skall skydda den anställde under arbetstid, men det är bra att komplettera med en individuell olycksfallsförsäkring för att få maximalt skydd. Om du har ett yrke med högre risk än normalt är det inte säkert att olycksfallsförsäkringen gäller under arbetstiden utan endast under fritid.

Kombinerad olycksfalls och sjukförsäkring

En del av försäkringsbolagen erbjuder inte en enskild olycksfallsförsäkring utan kombinerar denna med en sjukförsäkring och kallar den helt enkelt olycksfall- och sjukförsäkring. Då har du ett större skydd som också täcker upp vid sjukdom. Premien för dessa kombinerade försäkringar är oftast dyrare än för en enskild olycksfallsförsäkring.

IF

If:s olycksfallsförsäkring går att teckna om man bor i Sverige och är mellan 0-69 år. Skulle du vara äldre än så finns det också viss möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen innehåller

 • Välj försäkringsbelopp mellan 500 000 - 2 000 000 kr.
 • Vid olycksfall som gör dig medicinsk invalid utgår ekonomisk ersättning.
 • Ersättningens storlek avgörs av invaliditetsgraden som fastställs av läkare.
 • Vid svåra olycksfall med fastställd invaliditet 30 % eller mer utgår dubbel ersättning.
 • Försäkringsbeloppet värdesäkrat genom att man räknar upp detta varje år med motsvarande förändring av prisbasbeloppet.
 • Ingen självrisk
 • Du får ersättning för kostnader kopplat till olycksfallet, exempelvis läkarbesök, resor och mediciner.
 • Du väljer om försäkringen skall gälla dygnet runt eller enbart utanför arbetet, beroende på om du har en olycksfallsförsäkring via ditt jobb.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen, förutsatt att du inte befinner dig mer än ett år utanför Norden.
 • Premien(avgiften) för olycksfallsförsäkringen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie och vice versa.

FOLKSAM

Folksam erbjuder en olycksfallsförsäkring som går att teckna från 16 års ålder. Vid ansökningstillfället skall du vara folkbokförd och befinna dig i Sverige.

Försäkringen innehåller

 • Försäkringsbelopp varierar mellan 500 000 - 2 000 000 kr. Fem olika belopp.
 • Vid olycka som resulterar i medicinsk invaliditet betalas ersättning ut med maximalt 200 procent av försäkringsbeloppet.
 • Läkare fastställer invaliditetsgrad och ersättning utgår enligt en ersättningstabell.
 • Vid svårare ärrbildning orsakad av en olyckshändelse lämnas ersättning.
 • Om du fyllt 56 år kan du inte teckna försäkringen med tillägget ekonomisk invaliditet och om du fyllt 76 år går det inte att teckna tillägget diagnosförsäkring.
 • Försäkringen täcker övriga kostnader som exempelvis tandskadekostnader, sjukhusvistelse och krishantering till en viss nivå.
 • Gäller även efter du fyllt 65 år. Dock med vissa begränsningar.
 • Vid dödsfall betalar försäkringen ut en mindre summa pengar till dödsboet som skall täcka en viss del av begravningen.
 • Olycksfallsförsäkringens kostnad beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp får du också betala en högre avgift.

TRYGG-HANSA

Trygg-Hansas olycksfallsförsäkring har namnet VuxenOlycksfall och kan tecknas mellan 18 och 54 års ålder. Du har möjlighet att behålla den tills du fyller 65 år.

Försäkringen innehåller

 • Välj mellan 300 000 – 900 000 kr som försäkringsbelopp.
 • Gäller dygnet runt.
 • Ingen självrisk.
 • Normalt gäller olycksfallsförsäkringen överallt i världen, med undantag för läke-, tandskade- och resekostnader utanför Norden.
 • Värdesäkrat försäkringsbelopp enligt konsumentprisindex.
 • Ersätter medicinsk invaliditet efter olycksfall. Hur mycket som du ersätts med beror dels på tecknat försäkringsbelopp och graden av invaliditet.
 • Försäkringen betalar ersättning för bland annat sjukhusvistelse, krisbehandling och ärrbildning. Ersättning utgår även för rese-, läke- och tandskadekostnader.
 • Ett mindre dödsfallsbelopp ingår på 50 000 kr.
 • Premien(avgiften) för olycksfallsförsäkringen varierar beroende på valt försäkringsbelopp. På Trygg-Hansas hemsida går det att räkna ut premien genom att fylla i personnummer och försäkringsbelopp. Om du vill ha tillägget privatvård påverkar detta också premien.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringars individuella olycksfallsförsäkring kan tecknas av personer boende i Sverige som inte fyllt 60 år. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år.

Försäkringen innehåller

 • Du väljer själv försäkringsbelopp. Högre belopp innebär dyrare premie(avgift) och vice versa.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk.
 • Du får ersättning om du blir invalidiserad efter olycka. Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, hur gammal du är och graden av invaliditet.
 • Vid konstaterat olycksfall kan du även få ersättning för läke- och resekostnader.
 • Om du blir inskriven på sjukhus utgår ersättning med 200 kr/dygn i maximalt 365 dagar.
 • Vanprydande ärr ersätts enligt en särskild tabell och är inte beroende av försäkringsbeloppet.
 • Försäkringen gäller även utomlands, men det finns vissa begränsningar. Befinner du dig utomlands mer än 12 månader gäller inte försäkringen med samma regler.
 • Vid dödsfall betalas ett belopp ut motsvarande prisbasbeloppet(44 400 kr för 2014)

SKANDIA

Skandia erbjuder två olika olycksfallsförsäkringar som till viss del skiljer sig åt. Den ena heter kort och gott ”Olycksfallsförsäkring” och den andra ”Olycksfallsförsäkring Allt i Ett”.

Försäkringen "Olycksfallsförsäkring" innehåller

 • Försäkringen går att teckna från och med 16 års ålder tills du fyller 60 år. Försäkringsbeloppet väljer du själv, 10 – 50 ggr prisbasbeloppet. (44 400 kr för 2014)
 • Ifylld hälsodeklaration är till viss del obligatorisk.
 • Gäller tills 65 års ålder och har ingen självrisk.
 • Ersättning utgår vid medicinsk invaliditet och blir din arbetsförmåga nedsatt med 50 procent eller mer ersätts du med ett engångsbelopp.
 • Olycksfallsförsäkringen betalar ut ersättning för rese-, läke- och tandskadekostnader.
 • När du fyllt 55 år begränsas försäkringen och då kan du inte längre få ersättning för nedsättning av arbetsförmåga.
 • Försäkringsbelopp och premie(avgift) sänks efter 61 års ålder.

Försäkringen "Olycksfallsförsäkring Allt i ett" innehåller

 • Försäkringen kan tecknas när du fyllt 16 år fram tills att du fyller 65 år.
 • Hälsodeklaration behöver inte lämnas.
 • Ingen självrisk och gäller fram tills 65 års ålder.
 • Vid medicinsk invaliditet eller nedsättning av arbetsförmåga med minst hälften lämnas ersättning. Beloppet varierar beroende på försäkringsbelopp och skadans omfattning.
 • Ersättning lämnas för läke-, rese- och tandskadekostnader.
 • Krisbehandling ingår.

GJENSIDIGE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Gjensidige är ett norskt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar även på den svenska marknaden. Deras olycksfallsförsäkring innehåller detta:

Försäkringen innehåller

 • Välj mellan 500 000 – 1 500 000 kr som försäkringsbelopp.
 • Råkar du ut för en svår olycka som innebär mer än 50 procent invaliditet betalas dubbla ersättningsbeloppet ut.
 • Inget krav på hälsodeklaration
 • Du kan teckna försäkringen mellan 18-65 års ålder.
 • Försäkringen lämnar ersättning för rese-, läke- och tandskadekostnader i samband med ett konstaterat olycksfall.
 • Dödsfall ersätts med 50 000 kr.
 • Vanprydande ärr ersätts.
 • Olycksfallsförsäkringen är värdesäkrad genom att försäkringsbeloppet följer KPI(Konsumentprisindex)
 • Premien(avgiften) för försäkringen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp man valt. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie och vice versa.
Sidan uppdaterades 02 september, 2014