En barnförsäkring ger ekonomiskt skydd om ditt barn skadar sig eller råkar ut för en svårare sjukdom. Barnet har sedan födelsen ett basskydd från socialförsäkringen och är skyddat i skola och förskola genom kommunerna. Även hemförsäkringen ger ett visst skydd.

Men om du vill ha ett bredare skydd för ditt barn är en barnförsäkring något att fundera på. Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, dödsfall, krisbehandling, läke- och resekostnader och mycket mer.

Ett bra tips är att jämföra försäkringsbolagens barnförsäkringar, de skiljer sig sig både i omfattning och avgifter. Skall man teckna en barnförsäkring gör man lämpligen detta när barnet är nyfött. Då är det skyddat från första dagen och har som regel ingen sjukdomshistoria som kan begränsa försäkringen. På den här sidan har vi sammanställt information från de stora försäkringsbolagen.

Många barnförsäkringar gäller ända till barnet blir vuxet och som längst till 25 års ålder. Normalt sett övergår denna försäkring till en vidareförsäkring med utan krav på hälsoprövning. Vill du läsa mer om just barnförsäkringar besök hemsidan för Konsumenternas vägledning om bank och försäkring.

IF

If:s barnförsäkring går att skaffa från och med barnets födelse och gäller fram tills barnet fyller 25 år. Försäkringen skyddar barnet dygnet runt mot både sjukdom och olycksfall.

Viktigaste huvuddragen

 • Välj försäkringsbelopp, 500 000 kr, 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr.
 • Försäkringen gäller både i skola och på fritiden.
 • Vid allvarlig skada med 30 % medicinsk invaliditetsgrad och uppåt dubbleras den ekonomiska ersättningen.
 • En ekonomisk första hjälp betalas ut som ett engångsbelopp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom.
 • Vid konstaterat olycksfall ersätts kostnader för resor, läkar- och tandläkarbesök.
 • Om barnet behöver sjukhusvård betalas ersättning ut varje dag med 450 kr i maximalt 365 dagar.
 • En engångsersättning betalas ut om barnet utsätts för sexuella övergrepp eller våldtäkt.
 • Vid dödsfall är ersättningen 50 000 kr.
 • Hälsodeklaration är obligatorisk.

FOLKSAM

Folksams barnförsäkring innebär att ditt barn är skyddad dygnet runt mot både sjukdomar och olycksfall. Försäkringen går att teckna från och med att barnet föds och fram till att det fyller 18 år. Den gäller ända fram till 25 års ålder.

Försäkringens innehåll

 • Försäkringsbeloppen är baserade på prisbasbelopp. Du kan välja mellan 20, 30, 40 och 50 prisbasbelopp(44 400 kr för år 2014)
 • Du får halva priset på första årspremien om försäkringen tecknas innan barnet fyller ett år.
 • Samtalsstöd under hela försäkringsperioden.
 • Om barnet behöver läggas in på sjukhus utgår ett engångsbelopp på 600 kr. Blir sedan barnet inskrivet på sjukhus en längre tid betalas ersättning ut med 425 kr/dag i som längst 365 dagar.
 • Vid dödsfall utgår en ersättning på ett prisbasbelopp.
 • Krisbehandling ingår med upp till tio behandlingstillfällen.
 • Blir barnet allvarligt sjukt betalas ersättning ut för resekostnader, medicin och hjälpmedel.
 • Vanprydande ärr efter sjukdom eller olycksfall ersätts.
 • Om barnet blir beviljat vårdbidrag av Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringen med två prisbasbelopp(88 000 kr) i maximalt sex år.

TRYGG-HANSA

Trygg-Hansas barnförsäkring kallas ”TryggaBarn” och enligt försäkringsbolaget är hälften av alla försäkrade barn i Sverige kunder hos dem. Försäkringen skyddar barnet från olycksfall och sjukdom.

Försäkringens innehåll

 • Går att teckna fram till 18 års ålder och gäller fram tills barnet fyller 25 år.
 • Du väljer försäkringsbelopp; 600 000 kr, 1 200 000 kr, 1 800 000 kr och 2 400 000 kr.
 • Gäller dygnet runt och överallt i Sverige. Vid resa utomlands gäller inte försäkringen för olycksfall utanför Norden.
 • Skyddar mot medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen ersätter nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom och olycksfall. Även nedsatt arbetsförmåga ersätts om den är bestående och är 50 % eller mer.
 • Om ditt barn blir inlagd på sjukhus kan du få ersättning med 500 kr/dag i som längst 365 dagar.
 • Behöver du vårda ditt barn hemma efter sjukdom eller olycksfall utgår ersättning med 500 kr/dag i maximalt 30 dagar.
 • Kristerapi ingår med upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog eller terapeut.
 • En mindre livförsäkring ingår med 50 000 kr.
 • Premien(avgiften) varierar beroende på försäkringsbeloppet och barnets ålder. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie och vice versa.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringar erbjuder en barnförsäkring som skyddar barnet från olycka och sjukdom. Försäkringen går att teckna från födelsen tills barnet fyller 18 år. Den slutar att gälla då barnet blir 25 år.

Försäkringens innehåll

 • Välj försäkringsbelopp baserat på prisbasbelopp; från 10 prisbasbelopp till 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp motsvarar 44 400 kr(år 2014)
 • Försäkringen är värdesäkrad, vilket innebär att den följer inflationen.
 • Om ditt barn blir medicinskt invalid på grund av sjukdom eller olycka utgår ersättning i förhållande till graden av invaliditet.
 • Får barnet en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent i vuxen ålder betalas försäkringsbeloppet ut.
 • Vanprydande ärr ersätts enligt särskild tabell.
 • Kostnader för resor, läkarbesök och medicin ersätts i högst fem år.
 • Blir barnet inlagd en längre period på sjukhus utgår en mindre ersättning varje dag i maximalt ett år.
 • Vid dödsfall betalas en ersättning ut med ett prisbasbelopp.
 • Vidareförsäkring efter 25 års ålder erbjuds utan ytterligare hälsoprövning.
 • Barnförsäkringens premie(avgift) beror på tecknat försäkringsbelopp och barnets ålder.

SKANDIA

Skandias barnförsäkring går att teckna mellan 0-18 års ålder och fortsätter att gälla tills barnet blir 30 år. Den skyddar främst mot olycksfall och sjukdom som barnet kan råka ut för.

Huvuddrag i försäkringen

 • Du väljer ett försäkringsbelopp mellan 600 000 – 1 800 000 kr.
 • Om barnet får nedsatt funktionsförmåga betalas ett engångsbelopp ut. Skandia är Bäst i Test enligt Konsumenternas på just denna punkt.
 • Blir barnets arbetsförmåga som vuxen nedsatt utgår ett ersättningsbelopp varje månad. Även på denna punkt är Skandia bäst enligt Konsumenternas.
 • Ett engångsbelopp på 50 000 kr betalas ut om barnet skulle avlida.
 • Om barnet beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan utgår en ersättning på maximalt 81 000 kr per år.
 • Kostnader för resor, läkar- och tandläkarbesök täcks av försäkringen. Ingen självrisk.
 • Behöver barnet läggas in på sjukhus en längre period betalas ett ersättningsbelopp ut varje dag i högst ett år. Beloppet är för närvarande 500 kr/dag.
 • I Skandias barnförsäkringen ingår något som kallas försörjarrisk. Detta innebär att om någon av barnets försörjare avlider innan barnet fyller 18 år betalar försäkringsbolaget premien(avgiften) fram tills barnet blir myndig.
 • Halva priset på försäkringen under barnets första år. Rabatten gäller om du tecknar försäkringen före barnet fyller 10 år.

GJENSIDIGE

Norska försäkringsbolaget erbjuder försäkringar för svenska kunder och deras barnförsäkring går att teckna från att barnet föds tills det fyller 18 år. Försäkringen gäller till och med 26 års ålder.

Försäkringens innehåll

 • Barnförsäkringen skyddar mot medicinsk och ekonomisk invaliditet. Skulle barnet råka ut för en svårare sjukdom eller olycksfall utgår ersättning.
 • Välj försäkringsbelopp; 600 000 kr, 1 000 000 kr, 1 400 000 kr eller 1 800 000 kr.
 • Försäkringen gäller dygnet runt oavsett om barnet befinner sig i förskola, skola eller hemma.
 • Vid medicinsk invaliditet orsakad av sjukdom eller olycka utgår ersättning.
 • Om barnet efter en olyckshändelse eller sjukdom får en bestående nedsättning av sin arbetsförmåga som vuxen med minst 50 procent lämnas ersättning även för ekonomisk invaliditet.
 • Försäkringen ersätter vanprydande ärr.
 • En krisförsäkring ingår med tio behandlingstillfällen hos psykolog inklusive resor.
 • Dödsfallsersättning utgår om barnet skulle avlida med 50 000 kr.
 • Premiebefrielse om någon av barnets vårdnadshavare avlider innan barnet fyller 18 år.
Sidan uppdaterades 16 juni, 2014