Gravidförsäkring är en nyhet inom försäkringsbranschen och har endast varit möjligt att teckna under 2000-talet och framåt. Försäkringen skall skydda den gravida kvinnan och barnet under graviditeten .

Gratis eller inte

Det finns två olika varianter av gravidförsäkringar. Den ena varianten är oftast gratis och innehåller ett olycksfallsskydd för mamman och det ofödda barnet och en mindre livförsäkring. Den andra varianten som kostar pengar har ett mer omfattande skydd. I denna försäkring ingår bland annat ersättning för förlossningskomplikationer och ekonomisk hjälp om ditt barn föds med en allvarlig sjukom eller skada. Den ersätter även skador som orsakats av för tidig födsel.

Vanligtvis kan du teckna denna försäkring under graviditeten , men den börjar inte att gälla förrän vecka 22 som tidigast beroende på försäkringsbolag. För mamman och pappan/partnern börjar försäkringen istället att gälla från graviditetsvecka 10 som tidigast beroende på försäkringsbolag. Pappan/partnern har ett begränsat skydd i form av krisbehandling och dödsfall.

Det är viktigt att teckna båda försäkringarna eftersom de innehåller olika typer av skydd. Normalt sett brukar gratisförsäkringen följa med den vanliga gravidförsäkringen vid tecknandet. Priser och omfattning på graviditetsförsäkringen varierar beroende på försäkringsbolag, men ungefärlig kostnad ligger mellan 600-1200 kr, om mamman är under 40 år. Skulle mamman vara äldre än 40 år tar vissa försäkringsbolag ut en högre avgift.

IF

IF:s Gravidförsäkring är uppdelad i två olika försäkringar. Den ena är gratis och innehåller ett basskydd. Den andra kostar pengar och har ett mer omfattande skydd.

IF's gratis gravidförsäkring

IF:s gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring och berör främst dig som är mamma.

 • Invaliditetsersättning för mamman vid olycksfall upp till 500 000 kr.
 • Ersättning lämnas för resor, läkar- och tandläkarbesök vid olycka.
 • Dödsfall orsakats av olycksfall ersätts med 50 000 kr för mamman och 10 000 kr för barnet.
 • Gäller från och med den dagen du tecknar försäkringen och fram till barnet är sex månader.

IF's gravidförsäkring

IF:s gravidförsäkring är en bredare försäkring och gäller för mamman, pappan(partnern) och barnet.

 • Ger ersättning för förlossningskomplikationer och sjukhusvistelse för mamma och barn.
 • Föds barnet med en allvarlig sjukdom utgår ett engångsbelopp som ekonomisk ersättning.
 • Om barnet drabbas av olycksfall eller sjukdom som leder till medicinsk invaliditet betalas en invaliditetsersättning ut på maximalt 1 000 000 kr.
 • Vid behov ingår kristerapi hos legitimerad psykolog.
 • Försäkringen gäller från och med graviditetsvecka 22 som tidigast och fram till barnet blir sex månader.
 • Kostnad för gravidförsäkring är för närvarande 1295 kr(aug-14)

FOLKSAM

Folksams Gravidförsäkring finns i två versioner; gravidförsäkring med grundskydd och gravidförsäkring med utökat skydd. Den förstnämnda är gratis och den sistnämnda kostar pengar.

Gravidförsäkring med grundskydd

Folksams gravidförsäkring med grundskydd skyddar både barnet och mamman vid olycksfall.

 • Ersättning utgår vid invaliditet orsakad av olycka med 400 000 kr. Gäller både barnet och mamman.
 • Försäkringen ersätter rese- och läkekostnader efter olycka.
 • Viss ersättning lämnas för ärr orsakade av olycksfall. Både mamma och barn inkluderas.
 • Krisbehandling ingår med upp till tio behandlingar per familjmedlem hos psykolog/terapeut.
 • Ersättning lämnas för tandskador orsakade av olycksfall. Gäller för både mamma och barn.
 • Gäller för mamma och partner från graviditetsvecka 10 och för barnet gäller vecka 23 fram tills barnet blir sex månader. (otydligt om detta gäller bägge förs. Eller bara den ena..?)

Gravidförsäkring med utökat skydd

Folksams gravidförsäkring med utökat skydd ger ett mer omfattande skydd.

 • Högre ersättning med upp till 600 000 kr för barnet vid medicinsk invaliditet efter både sjukdom och olycka.
 • Ärr ersätts även om orsaken är sjukdom.
 • Om ditt barn föds med vissa diagnoser utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Vid sjukhusvistelse får du ersättning med 200 kr per dag i längst 180 dagar.
 • Vid graviditets- och förlossningskomplikationer utgår en mindre ersättning.
 • Gäller för mamma och partner från graviditetsvecka 10 och för barnet gäller vecka 23 fram tills barnet blir sex månader. (otydligt om detta gäller bägge förs. Eller bara den ena..?)

TRYGG-HANSA

Trygg-Hansas Gravidförsäkring består av två olika försäkringar. Den ena heter Gravidförsäkring Gratis och är som namnet antyder helt avgiftsfri. Den andra heter Gravidförsäkring Extra och innehåller ett bättre och mer omfattande skydd. För denna försäkring betalar du en viss avgift.

Gravidförsäkring gratis

Trygg-Hansas gravidförsäkring gratis innehåller ett begränsat skydd för mamman, pappan(partnern) och barnet.

 • Skulle mamman, pappan(partnern) eller barnet avlida utgår ett livbelopp på 25 000 kr.
 • Medicinsk invaliditet orsakad av olycka ersätts med upp till 500 000 kr.
 • Krisbehandling ingår med upp till 10 st behandlingstillfällen efter traumatisk upplevelse.
 • Försäkringen går att teckna när som helst, men börjar att gälla som tidigast efter graviditetsvecka 22.

Gravidförsäkring extra

Trygg-Hansas gravidförsäkring extra ger ett utökat skydd för både mamman och barnet.

 • Ersättning för medicinsk invaliditet orsakad av sjukdom ersätts med maximalt 500 000 kr.
 • Om barnet blir inlagd på sjukhus utgår en ersättning med 200 kr/dag i längst 180 dagar.
 • Vanprydande ärr ersätts vid olycksfall och sjukdom.
 • Vid olycksfall lämnas ersättning för läke- och resekostnader.
 • Graviditets- och förlossningskomplikationer ger ersättning med 3000 kr per komplikation.
 • Börjar att gälla då premien betalas, dock tidigast från graviditetsvecka 22.
 • Engångskostnad på 1195 kr(aug-14)

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Länsförsäkringars Gravidförsäkring är uppdelad i två delar. Gravidförsäkring Bas är kostnadsfri, medan Gravidförsäkring Plus kostar pengar. Den förstnämnda innehåller ett begränsat skydd och den sistnämnda ett mer omfattande skydd.

Gravidförsäkring bas

Länsförsäkringars gravidförsäkring bas är en olycksförsäkring för barnet och den gravida kvinnan samt ett livskydd för barnet.

 • Ger ersättning för nedsatt funktionsförmåga som orsakats av olycksfall med upp till 400 000 kr. Gäller för både mamma och barn.
 • Ersättning lämnas för resor, läkarbehandling och tandvård till följd av ett olycksfall.
 • Dödsfall för mamman, pappan(partnern) och barnet ersätts med 20 000 kr.
 • Om barnet får vanprydande ärr efter en olycka utgår ersättning.
 • Går att teckna när som helst, men försäkringen börjar inte att gälla förrän som tidigast från och med den 10:e graviditetsveckan. Livskyddet för barnet gäller från vecka 26.

Gravidförsäkring plus

Länsförsäkringars gravidförsäkring plus innehåller ett större och bredare skydd än gratisversionen.

 • Börjar att gälla från och med 26:e graviditetsveckan.
 • För barnet ingår ett olycksfallsskydd även de första 24 timmarna efter förlossningen.
 • Om någon av föräldrarna avlider utgår en ersättning på 20 000 kr.
 • Vid nedsättning av den fysiska och psykiska funktionsförmågan på barnet som orsakats av sjukdom lämnas ersättning.
 • Blir barnet inlagt på sjukhus i minst tre dagar i följd kan du få ersättning med 120 kr/dag i maximalt 180 dagar.
 • Priset för försäkringen är för närvarande 740 kr(aug-14)

SKANDIA

Skandias Gravidförsäkring består av två olika försäkringar. Den ena är en gratisförsäkring och kallas Barn På Gång. Den andra är belagd med en engångsavgift, innehåller ett bredare skydd och heter Barn På Gång Plus.

Barn på gång

Skandias barn på gång innehåller ett olycksfallsskydd för barnet och den gravida kvinnan, samt ett livskydd för barnet.

 • Vid medicinsk invaliditet för den gravida kvinnan eller barnet orsakat av olycksfall lämnas ersättning med upp till 500 000 kr.
 • Om den gravida kvinnan avlider vid olycksfall utgår ersättning med 50 000 kr.
 • Barnet har en livförsäkring från och med 23:e graviditetsveckan och ersättning vid dödsfall är 10 000 kr.
 • Vid olycksfall lämnas ersättning för rese-, läke- och tandskadekostnader för både barnet och den gravida kvinnan.
 • För den gravida kvinnan gäller försäkringen i maximalt ett år och barnet är försäkrat från och med den 23:e graviditetsveckan.

Barn på gång Plus

Skandias barn på gång plus är en mer omfattande försäkring än gratisförsäkringen och ger även ett visst försäkringsskydd för pappan(partnern).

 • Vid förlossningskomplikationer utgår ersättning och försäkringen innehåller även ett krisstöd för både mamman och pappan(partnern).
 • Vid medicinsk invaliditet för barnet orsakat av sjukdom kan ersättning utgå upp till maximalt 500 000 kr.
 • Vanprydande ärr på barnet orsakade av sjukdom ersätts av försäkringen.
 • Försäkringen innehåller ett periodiskt kostnadsbidrag i högst 3 år.
 • Om barnet behöver läggas in på sjukdom lämnas ersättning mellan dagarna 3-180 med 200 kr/dag.
 • Försäkringens pris är 1095 kr.(aug-14)

GJENSIDIGE

Norska Gjensidige erbjuder en gravidförsäkring som är uppdelad i två delar. Gravid som gratisförsäkringen kallas innehåller ett begränsat skydd för mamman, pappan(partnern) och barnet. Vill du ha ett en bredare försäkring med ett mer omfattande skydd skall du skaffa Gravid Plus.

Gjensidiges gravid

Gjensidiges gravid skyddar både barn, mamma och pappa(partner).

 • Innehåller en olycksfallsförsäkring för den blivande mamman och en livförsäkring för barnet och pappan(partnern).
 • Skyddar dig och ditt barn under graviditet fram till barnet blir sex månader.
 • Barnets livförsäkring gäller från och med den 23:e graviditetsveckan.
 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet orsakad av olycksfall för både mamman och barnet.

Gjensidiges gravid plus

Gjensidiges gravid plus innehåller ett större skydd för mamman och barnet.

 • Försäkringen innehåller en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barnet och en olycksfallsförsäkring för mamman.
 • En krisförsäkring för hela familjen ingår.
 • Vanprydande ärr för barnet orsakade av sjukdom ersätts.
 • Om mamman råkar ut för förlossningskomplikationer utgår en ekonomisk ersättning.
 • Kostnad okänd(har kontaktat deras kundtjänst via mail)
Sidan uppdaterades 02 september, 2014