Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Regeringen föreslår reformer för 24 miljarder

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

På måndagen presenterade regeringen budgetpropositionen för 2016.

På måndagen presenterade regeringen budgetpropositionen för 2016, där det föreslås reformer för dryga 24 miljarder kronor.

I budgeten som nu läggs fram för riksdagen föreslår regeringen reformer för totalt 24 miljarder kronor. Det ska tilläggas de 20 miljarder kronor, som regeringen underrättade om i vårens budget.

"Förslagen präglas av en feministiskt grundsyn som utgår från att jämlikhet bygger tillit och bättre livsvillkor för alla. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet", skriver regeringen på sin hemsida.

Jobb

Regeringen satsar framförallt på investeringar för fler jobb, där en av de viktigaste målsättningarna är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i landet. För att skapa fler jobb föreslås investeringar i bostäder, klimatomställning och infrastruktur, en aktiv närings- och innovationspolitik samt investeringar i kompetens och matchning. Totalt föreslås 8,5 miljarder kronor investeras på jobb.

Skola

För att göra Sverige till en ledande kunskapsnation föreslås en investering om 2,4 miljarder kronor på skolan. Kapital som ska användas till höjda lärarlöner och stärkt fortbildning för lärare, samt till att skapa bättre förutsättningar för skolor med stora utmaningar.

Klimat

Regeringen föreslår att Sverige ska bli ett av de första välfärdsländerna i världen som är fossilfritt. Därmed föreslås en ökning av solinvesteringsstödet, och det till 390 miljoner kronor per år 2017-2019 samt 225 miljoner kronor år 2016. Den totala satsningen på solceller fram till år 2019 uppgår till 1,4 miljarder. Samtidigt föreslås en satsning på lagring av el med 25 miljoner kronor år 2016 och därefter 50 miljoner kronor per år 2017-2019. Även ett nationellt forum för smarta elnät föreslås, med en total investering om 10 miljoner kronor per år 2016-2019.

I budgeten föreslås också ett tillskott om 500 miljoner kronor nästa år till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Samt så ska de internationella klimatinvesteringar som den tidigare regeringen undertecknat finansieras med 50 miljoner kronor per år de närmsta fyra åren. Swedfund tilldelas ett 400 miljoner kronor stort kapitaltillskott som ska skapa möjligheter för fler investeringar på miljö och klimat i u-länder.

100 miljoner kronor avsätts cykelfrämjande åtgärder år 2016-2017, då regeringen prioriterar en fossilfri fordonsflotta högt. Dessutom förlängs förmånsskattesubventionen för miljöanpassade bilar, elbussar får ett nytt stöd och supermiljöbilspremien stärks. Även miljöskatternas styrande effekt ökar, kollektivtrafiken utvecklas och befintlig järnväg ska rustas upp.

Ytterligare en investering om 62 miljoner kronor sätts av till miljöteknik med syfte att få miljö- och klimatteknikföretag att växa och en investering på tre miljoner kronor om året till och med 2019 avsätts hållbar konsumtion.

Totalt investerar regeringen 4,5 miljarder kronor i klimatet.

Välfärd

Med målsättningen att stimulera bättre och effektivare användning av kompetensen inom hälso- och sjukvården, vilket bland annat ska ske genom bättre administrativa stöd för yrkena i branschen, investerar regeringen en miljard kronor. Dessutom får hälso- och sjukvården ett tillskott om 1 miljard kronor år 2016 samt 500 miljoner kronor extra per år med start 2017. 

Dessutom investeras 1,3 miljarder kronor i kvinnors hälsa, samtlig öppenvård med högkostnadsskydd blir kostnadsfri för personer över 84 år, ytterligare 280 miljoner kronor per år fram till och med 2019 investeras i ungdomsmottagningar inom området psykisk ohälsa och åldersgränsen för fri tandvård höjs till 23 år.

För att stärka vården för barn och ungdomar önskar regeringen investera 250 miljoner kronor per år under perioden 2016-2019. Framförallt ska resurserna användas till ökad bemanning.

Regeringen föreslår även en höjning på 6 miljoner kronor om året av stödet till funktionshindersorganisationer, samt att stödet till idrotten ökar med 197 miljoner kronor nästa år, med 208 miljoner år 2017 samt med 227 miljoner år 2018.

I budgeten föreslås också ett tillskott på 128 miljoner kronor till Försäkringskassan år 2015 samt 250 miljoner kronor per år med start 2016. Det för att stärka handläggningen av sjukförsäkringen. Även medlen till finansiella samordningsförbund inom välfärd och rehabilitering föreslås öka, och det med totalt 339 miljoner kronor. Det föreslås dessutom att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska tas bort, samt att grundnivån i föräldrapenningen höjs.

För att öka bemanningen, höja kvaliteten, öka tryggheten och förbättra förutsättningarna i äldreomsorgen föreslås en satsning om 2 miljarder kronor per år under perioden 2016-2018. Dessutom önskar regeringen investera 200 miljoner kronor till en kunskapssatning för verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Etablering

I budgeten föreslås reformer för en snabbare etablering för nyanlända. Bland annat en ökad ersättning till kommuner från 83 100 till 125 000 kronor per nyanländ upp till 65 år. För nyanlända över 65 års ålder föreslås en ökning till 78 200 kronor per person. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor nästa år samt 2,6 miljarder kronor år 2017. Den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna som tillämpas idag föreslås tas bort.

Ytterligare investeringar föreslås till länsstyrelsernas arbete för mottagande, till tidigare insatser för personer med uppehållstillstånd boende på anläggningsboenden, till ett förändrat ersättningssystem och en ny placeringsform för mottagandet av ensamkommande barn samt en höjd ersättning för asylsökande barns skolgång.

Dessutom vill regeringen investera i förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser, Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och fler kontakttolkar.

Även ökade resurser till Socialstyrelsens validering föreslås, ett utnämnande av en valideringsdelegation, kurser om validering för studie- och yrkesvägledare samt att utbildningsplatser på yrkeskomvux reserveras åt sfi-elever. Regeringen önskar dessutom förstärka arbetet mot diskriminering på likaväl nationell som regional och lokal nivå.

Finansiering

Regeringen skriver att samtliga reformer i budgetpropositionen är finansierade och föreslår inkomstökningar om totalt 19 miljarder kronor samt utgiftsminskningar på 3 miljarder kronor år 2016. Även budgetförstärkningar om 2,5 miljarder kronor föreslås. 

Inkomstökningar som föreslås är bland annat en deskalering av jobbskatteavdraget, sänkt tak samt borttagande av tjänster inom RUT-avdraget och en sänkt subventionsgrad i ROT-avdraget. Dessutom önska regeringen införa en särskild löneskatt för äldre, en höjd beskattning för sparande på investeringssparkonton och ökade energiskatter.

Föreslagna utgiftsminskningar är bland annat ett avskaffande av samordnings- och tillgänglighetsmiljard samt systemet med etableringslotsar. Dessutom en ändrad uppräkning av assistansersättning.


https://www.pengar.se/nyheter/regeringen-foreslar-reformer-for-24-miljarder


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt